Menü

0

Kosár

  Cikkszám Termék neve Mennyiség Listaár Saját ár Összesen
 
Cikkszám
Hozzáad
Összesen

€0

A táblázatban szereplő árak ÁFA nélküli, nettó értékek!


Adat és jogvédelem

Az OMIKRON INFORMATIKA Kft. tevékenysége során minden tekintetben figyelembe veszi és betartja az érvényes jogszabályokat, így a személyes adatok védelmét szolgáló GDPR-t, azaz „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉT (2016. április 27.) (Általános adatvédelmi rendeletet) is.

A webáruházhoz kapcsolódó adatvédelmi szabályzatunkat a következő linken tekinthetik meg: http://www.omikron.hu/adatvedelem-webshop/

 

Adatvédelmi tájékoztató

A Webshop

Adatkezelés azonosítószáma: AK0005

 

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

Az OMIKRON Informatika Kft. (székhelye: 1084 Budapest, József u. 53., cégjegyzékszáma: 01-09-

864341, adószáma: 13613121-2-42, weboldala: http://www.omikron.hu/, továbbiakban: OMIKRON) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz:

  • Név
  • Szállítási cím
  • Cégnév
  • Telefonszám

1.1. Adatfeldolgozók

Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban

Hostlogic Zrt.

 

Weboldal:

http://www.hostlogic.hu/

Telefonszám:

+36 (1) 237 1730

E-mail cím:

info@hostlogic.hu

Postai cím:

1134 Budapest, Váci út 35.

Végzett tevékenység:

Vállalatirányító rendszer

Garanciák:

Csak elvi hozzáférés a munkavállalói adatokhoz a szoftver

 

fejlesztéséből adódóan.

 

* * *

2. Adatvédelmi felelős

Az OMIKRON adatvédelmi felelőst nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Füredi László

Telefonszáma: +36 1 313 7853

e-mail címe: adatvedelem@omikron.hu

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A címben meghatározott adatkezelés jogalapja az OMIKRON-nál: az érintett hozzájárulása

4. Személyes adatok címzettjei

Az OMIKRON dolgozói férnek hozzá.

 

5. Az adatkezelés időtartama

A kezelt adatok megőrzési ideje: 8 év a szerződés megszűnését követően

6. A kezelt adatok tárolásának helye

Az adatok különböző rendszerben kerülnek tárolásra, melyekről jelen fejezetben rövid áttekintés olvasha- tó:

Informatikai rendszer: Az informatikai rendszer több – egymással együttműködő – alrendszerből áll. A rendelkezésre állást többszintű redundancia biztosítja.

Levelező rendszer: A levelező rendszer egy vezető gyártó rendszere. Az OMIKRON a szoftvereket rendszeresen frissíti. Minden levél spam szűrőn és vírusvédelmi ellenőrzésen is átesik. A levelek- hez csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. A rendelkezésre állást redundáns kialakítás biztosítja.

Fájlszerver: A szerver naprakész operációs rendszeren fut, a hozzáférést szigorú jogosultsági rendszer szabályozza, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok titkosítva kerülnek tárolásra.

Webshop rendszer: Interneten és a belső hálózaton keresztül elérhető webáruház viszonteladó partne- rek számára. Illetéktelen hozzáféréstől védett alrendszer.

Vállalatirányítási rendszer: A vállalatirányítási rendszerben tárolódnak a szerződésekhez és számlá- záshoz kapcsolódó adatok. Illetéktelen hozzáféréstől védett alrendszer.

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

  • személyesen felveszi a kapcsolatot az OMIKRON adatvédelmi felelősével (előre egyeztetett időpont- ban) az alábbi címen: 1084 Budapest, József u. 53.;
  • e-mailt küld az OMIKRON adatvédelmi felelőse részére a adatvedelem@omikron.hu e-mail címre;
  • telefonon felveszi a kapcsolatot az OMIKRON adatvédelmi felelősével a +36 1 313 7853 telefonszá- mon;

Önt az alfejezetekben található jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

7.1. Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet az OMIKRON-tól arra vonatkozóan, hogy az OMIKRON kezeli-e a személyes ada- tait.

Ha az OMIKRON kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

(i)az adatkezelés céljai;

(ii)az érintett személyes adatok kategóriái;

(iii)a kezelt személyes adatok;

(iv)címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;

(v)a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szem- pontjai;

(vi)az Ön személyes adatainak törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; 

(vii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az OMIKRON által kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy további személyek adatai nem szerepelnek a kiadott másolaton.

7.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az OMIKRON-tól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy az OMIKRON a kamerafelvételt módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy az OMIKRON a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadá- sára vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz.

7.3. Törléshez való jog

Az OMIKRON az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Az OMIKRON a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés:

(i)a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

(ii)a személyes adatok kezelését előíró, az OMIKRON-ra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az OMIKRON-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

(iii)a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

(iv)közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg

(v)jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben az OMIKRON indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

(i)az OMIKRON-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

(ii)Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

(iii)a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy

(iv)az OMIKRON, illetve a Biztonsági Cég jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

7.4.Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az OMIKRON-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az OMIK- RON, illetve a Biztonsági Cég a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme ér- dekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

(i)Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

(ii)az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, 

(iii)az OMIKRON-nak, illetve a Biztonsági Cégnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

(iv)Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Az OMIKRON az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

8. Jogsértés esetén tehető lépések

Amennyiben jogsértést észlelt az OMIKRON, vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mailcímen vagy telefonszámon:

Füredi László

Telefonszáma: +36 1 313 7853

e-mail címe: adatvedelem@omikron.hu

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:

1530

Budapest, Pf.: 5.

Cím:

1125

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail cím:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

A tájékoztató jelen verziójának kiadási dátuma:

2018. augusztus 10.